Wettelijk

PRIVACYVERKLARING (KORT)

Binnen Unie der Zorgelozen behandelen we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorschriften uit de General Data Protection Regulation. Dit betekent dat u inzicht heeft in welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u hieronder. Indien u verdere vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@uniederzorgelozen.be. Via dit e-mailadres kan u ook vragen welke gegevens wij van u verwerken en ze eventueel laten verbeteren of verwijderen.

PRIVACYVERKLARING (UITGEBREID)

Unie der Zorgelozen – Pluimstraat 7, 8500 Kortrijk – ondernemingsnummer 0459.635.587 – info@uniederzorgelozen.be

Unie der Zorgelozen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze uitgebreide privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij binnen onze organisatie omgaan met deze gegevens. We houden ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR – General Data Protection Regulation – genoemd).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• de verwerking van uw gegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Unie der Zorgelozen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• deelname aan onze activiteiten (theatervoorstellingen, resto’s, lezingen en andere) (uitvoering overeenkomst)
• informeren van bovenstaande activiteiten door het uitsturen van nieuwsbrieven (naam, voornaam, e-mailadres) (uitvoering overeenkomst + gerechtvaardigd belang)
• voor het ontvangen van De Gazet (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) (gerechtvaardigd belang)
• voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rijksregisternummer) (contractuele en wettelijke basis)
• voor het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer, rekeningnummer) (contractuele en wettelijke basis)
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie heeft nog toegang tot mijn gegevens?
De gegevens die u aan ons meedeelt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, meer bepaald voor:
• het verzorgen van de internetomgeving
• het verzorgen van de IT-infrastructuur
• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
• het verzorgen van de wettelijke verplichten bij arbeidsovereenkomsten door het sociaal secretariaat
• het verwerken van de boekhouding
• het verzekeren van vrijwilligers en personeel bij een verzekeringskantoor
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Welke concrete maatregelen worden er genomen inzake veiligheid?
• alle personen die namens Unie der Zorgelozen kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan
• we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische voorvallen

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Unie der Zorgelozen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Om de vijf jaar zal de Unie der Zorgelozen opnieuw uw toestemming vragen voor het verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten omtrent mijn persoonsgegevens?
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijderen van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (info@uniederzorgelozen.be) . U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Kan deze privacy verklaring wijzigen?
Unie der Zorgelozen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

+++

OVER DEZE SITE

Gebruik van deze site, te weten www.uniederzorgelozen.be, is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoeker over de projecten en activiteiten van Unie der Zorgelozen. En ondanks het feit dat Unie der Zorgelozen, haar management en producent van de site uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voorts houden Unie der Zorgelozen en haar management zich het recht voor om eventuele fouten in soort- formaat of prijsaanduidingen te corrigeren op ieder door hen te bepalen tijdstip. Deze correcties kunnen u derhalve ook telefonisch, per e-mail of ander communicatiemiddel bereiken, zowel voor als na eventuele opdrachten.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom van Unie der Zorgelozen of haar / zijn management zijn, zijn slechts opgenomen ter informatie. Unie der Zorgelozen noch haar /zijn management zijn derhalve verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen.

Unie der Zorgelozen, haar management en producent van de site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.