Sociaal-artistieke actie aan het Parlement

Woensdag 13 juni voerden medewerkers en sympathisanten van verschillende sociaal-artistieke organisaties actie aan het Vlaams Parlement. We wilden het belang van ons werk in de verf zetten met het oog op de definitieve beslissing inzake de subsidies voor de komende jaren door Minister Schauvliege.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.be.

Bekijk de beelden uit Villa Politica.

 

We stuurden de Minister ook onderstaande open brief:

Vlaamse Regering
Mevrouw Joke Schauvliege
Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Brussel, 12 juni 2012

Betreft: Kunstendecreet subsidiebeslissing 2013-2016

Geachte Mevrouw de Minister,

In april vorig jaar kondigde u in het Vlaams Parlement de klemtonen aan voor de subsidieronde 2013-2016 binnen het Kunstendecreet. Deze klemtonen zijn duidelijk, relevant en meer dan ooit nodig in het licht van de torenhoge sociale en maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan: de maatschappelijke inbedding van organisaties, het belang van samenwerking, de relatie met o.a. onderwijs, welzijn of andere maatschappelijke aspecten en aandacht voor spreiding en diversiteit.

In de adviezen die u vorige week openbaar maakte worden die klemtonen niet gehonoreerd. Wel integendeel. Organisaties en kunstenaars die duidelijk kiezen voor engagement en maatschappelijke inbedding zien hun werkingsmiddelen verschrompelen. Onbegrijpelijk.

In het bijzonder voor het sociaal-artistieke werkveld hadden we, in het licht van deze expliciete beleidskeuzes, verwacht dat de middelen licht zouden stijgen. Niet dus. In deze adviezenronde dalen ze (naar 2,98% van het totaal geadviseerde bedrag). De aangekondigde correctie ten voordele van kleinere disciplines werd voor dit werkveld niet gerealiseerd.

We gaan er dus op achteruit. Terwijl het werkveld volop groeit en broodnodig is, kunnen andermaal slechts 12 organisaties rekenen op structurele steun. Vier nieuwe organisaties stromen in, vier andere dreigen alle middelen te verliezen. De noodzakelijke instroom van nieuwe spelers is ten koste gegaan van andere waardevolle werkingen en sluit een evenwichtige geografische spreiding uit. Bovendien leidt de daling van middelen ertoe dat de helft van de organisaties het moet redden met bedragen rond en onder de 100.000 euro. Dit is niet ernstig. Zo bouw je geen structurele werking, laat staan een werkveld op.

Deze daling van middelen voor het sociaal-artistieke werkveld is voor ons onaanvaardbaar. Meer nog, we zijn van mening dat het toekennen van het totaal aangevraagde bedrag zonder meer legitiem is in het perspectief van de prioritaire beleidskeuzes. Concreet gaat het over 6.3 miljoen, amper 4% van het totaal gevraagde subsidiebedrag in deze ronde, en goed voor ettelijke honderden kunstenaars en duizenden participanten die op een unieke manier het kunstenlandschap in Vlaanderen verbreden en diverser maken.

Tot slot geven we u mee dat er veel vragen rijzen over de bestaande beoordelingscriteria en de gevolgde procedure van advisering. We dringen erop aan dat u hierover in de nabije toekomst een ernstig debat aangaat met het kunstenveld.

We rekenen op geëngageerde en gedurfde beleidskeuzes voor een artistieke praktijk die zich voluit confronteert met de sociale uitdagingen van de 21ste eeuw.

Hoogachtend,

Namens het bestuur, de personeelsleden, deelnemers, kunstenaars en sympathisanten van Ambrosia’s Tafel vzw, Bij’De Vieze Gasten, CAW Stimulans (De Figuranten), Compagnie Tartaren, Dēmos vzw, Globe Aroma vzw, kleinVerhaal, Kopspel vzw, Leren Ondernemen vzw, Madam Fortuna, Murga, Platform-K, Rocsa vzw, Sering vzw, Sjarabang vzw, Tartaar vzw, Tutti Fratelli vzw, Unie der Zorgelozen, Victoria Deluxe vzw, Wit.h vzw en Zinneke vzw.